Mirihi Island Resort I มิริฮิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

37,000.00฿


🌤 ราคาเริ่มต้น 37,000.-/ท่าน

⭕️โปรโมชั่นจองภายใน 31 กันยายน 2562
✈️ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
📆 เดินทาง วันนี้-15 กันยายน 2562
เดินทางโดย Seaplane 30 นาที
มีปะการังเยอะ
มีแพ็คเกจดำน้ำ ไปดูฉลามวาฬ
คนไทยน้อย เหมาะกับการฮันนิมูน
✅ ห้องกลางน้ำ มี Pool 
รีสอร์ทมีปลาและปะการังโดยรอบ ระดับ 1
เด็กพักกลางน้ำได้
✅อาหารครบทุกมื้อพร้อมน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก
✅ฟรี อุปกรณ์ Snorkeling
 ฟรี กิจกรรมที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (ตามตารางของรีสอร์ท)
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
Exclusive กับเลาจ์ส่วนตัวระหว่างรอซีเพลน

รายละเอียด

MIRIHI ISLAND  RESORT
BY SEAPLANE 35 MINUTE+ FULL BOARD
รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี พักห้องกลางน้ำได้

ราคาแพ็คเกจนี้รวม

* ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก 2คืนขึ้นไป

 • Seaplane รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
 •   ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารค่ำ ไม่รวมเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารหลัก (Full Board)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ฟรี WIFI ทั้งในส่วนกลางและในห้องพัก
 • บริการน้ำดื่มในห้องพักวันละ 2 ขวด
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น Snorkeling
 • กิจกรรมที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (ตามตารางของรีสอร์ท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
 • Inclusive of GST Tax, Service charge, Green Tax.

ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
 • ค่ามินิบาร์ ค่าบริการ In-Villa Dining ค่ากิจกรรมทางน้ำที่มีเครื่องยนต์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ

 • เวลาเช็คอิน 14.00 น. เวลาเช็คเอาท์ 12.00 น.
 • Honeymoon Offer: Cake, Bottle of Wine and Bed Decoration (Wedding certificate copy to be submitted within 6 months from date of marriage)
 • Birthday Offer: Cake and Bed Decoration & Candle Lit Dinner (Will be cross checked at the time of check in at the resort. Applicable while celebrating at the resort and shall be the same date of birth only)

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 50% หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทำการชำระเงินส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30-45 วัน (ตามเงื่อนไขของทางรีสอร์ท)

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของทางรีสอร์ท*)
 • การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที่จองทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม จองแพ็คเกจมัลดีฟส์ 2562-2563 แพ็คเกจรวมตั๋วและไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

เมนู